X
تبلیغات
رایتل
خبر.متن های عاشقانه.شعر.داستان های اجتماعی.آموزشی.بحث های روانشناسی.مشکلات و آسیب های اجتماعی.حرف های شنیدنی
سه‌شنبه 25 آذر 1382
شعر عشقی
نخستین بار گفتش کز کجایی ............بگفت از دار ملک آشنایی ......... بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند ؟......... بگفت انده خرند و جان فروشند ...... بگفتا جان فروشی در ادب نیست ............بگفت از عشق بازان این عجب نیست ..... بگفت از دل شدی عاشق بدین سان .......بگفت از دل تو می گویی من از جان ....... بگفتا عشق شیرین بر تو چون است ........بگفت از جان شیرینم فزون است..... بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک ..........بگفت آن گه که باشم خفته در خاک ....... بگفتا گر خرامی در سرایش .........بگفت اندازم این سر زیر پایش ...... بگفتا رو صبوری کن در این درد ........ بگفت از جان صبوری چون توان کرد ....... بگفت از صبر کردن کس خجل نیست ...... بگفت این دل تواند کرد دل نیست..... بگفت از عشق کرت سخت زارست....بگفت از عاشقی خوش تر چه کار است ... بگفتا جان مده بس دل که با اوست ...بگفتا دشمن اند این هر دو بی دوست ... بگفت از دل جدا کن عشق شیرین .....بگفتا چون زیم بی جان شیرین ..... به یاران گفت کز خاکی و آبی ... ندیدم کس بدین حاضر جوابی....

تعداد افراد آنلاین در وبلاگ :

Number of online users in last 3 minutes